תקנון

שימוש באתר וגלישה בו מהווים ראיה לכך כי הינך מסכים ומאשר לפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר את האמור בהם.

א. מבוא

1. לטס פליי בע”מ מברכת אותך על שימושך באתר. לטס פליי בע”מ הינה החברה המפעילה והבעלים של אתר www.letsplay.co.il , אשר ייתכן ויכלול אתרי משנה, אתרים נלווים והפניות לאתרים של צדדים שלישיים (להלן: “החברה”, “האתר”, בהתאמה).

2. תקנון השימוש באתר נועד להסדיר את השימוש באתר, לספק למשתמשים באתר מידע אודות מוצרי ושרותי החברה, חנויות החברה, החנות המקוונת של החברה, וכן להסדיר את אחריות החברה למפורסם באתר.

3. ייתכנו תנאי שימוש ספציפיים לחלקים שונים באתר ואלו יחולו בנוסף להוראות תקנון זה. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון זה.

4. שימוש באתר ו/או ביקור באתר ו/או גלישה באתר ובאתרים נלווים לו המפורסמים באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד מן המוצרים/שירותים המופיעים באתר ו/או הנמכרים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר מכל סוג שהוא (להלן: “שימוש”) כפופים להסכמתך המקדמית לתקנון האתר שלהלן ולמדיניות פרטיות המופיעה בו.

5. תקנון זה ומדיניות הפרטיות באתר יכול שיתנו/יעודכנו מעת לעת על ידי החברה. מדיניות הפרטיות המופיעה באתר הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה והסכמה לתקנון זה מהווה גם הסכמה למדיניות הפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות.

6. עשתה החברה שימוש בלשון נקבה ו/או זכר באתר, הרי ששימוש זה נעשה מטעמי נוחות ועיצוב בלבד ותקנון זה והאתר בכללותו מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.

ב. השימוש באתר והגבלת אחריות החברה

1. השימוש באתר, בשירותים ובמידע המובאים בו ניתנים לשימוש כמות שהם AS IS וללא אחריות ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המידע המופיע בו.

2. האתר מציע מידע, שירותים ותכנים, אשר חלקם, שייכים לצדדים שלישיים (להלן: “השירותים”).

3. האחריות בגין איכותו, אמינותו, תקופתו החוקית ועדכניותו של כל מידע ו/או פרסום ו/או שירותים ו/או תכנים המפורסמים באתר ו/או באתרים להם קיימות הפניות מהאתר, חלה עליך המשתמש. כמו כן, עליך לבדוק את הנתונים המפורסמים באתר בעצמך ולהסתמך על בדיקותיך בלבד.

4. קיומם של פרסומים, ו/או כתבות ו/או מידע ו/או תמונות ו/או הפניות לרבות הפניות לצד שלישי ו/או פינות מומחים, נתוני סקרי דעת קהל, חוות דעת לקוחות, מחירונים והשוואת מחירים, מהווים המלצה בלבד.

5. כל שירות הניתן על ידי צד שלישי באתר ו/או באמצעות האתר ו/או על ידי הפניה מהאתר לצד שלישי הינם באחריות הבלעדית של הצד השלישי והמשתמש. החברה מסירה מעצמה כל אחריות ולא תישא בכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או חסרון כיס ו/או טיב השירות ו/או עוגמת נפש וכיוב’ אשר נגרמו למשתמש מצד שלישי.

6. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל עסקה אשר תקשר בין משתמש האתר לבין צד שלישי המפרסם באתר, לרבות טיב המוצר והשירות, אחריות למוצר וכדאיות העסקה.

7. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור על תקינותו וזמינותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באמצעות האתר והתכנים המופיעים בו יועברו ללא כשלים ויהיו זמינים וללא תקלות בכל עת. החברה אינה אחראית על נזקים, ווירוסים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנות או קבצים הרסניים וכיוב’, ואינה מתחייבת כי שימושך באתר לא יפגע מעת לעת. החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, בשל שימושך באתר.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, שינויים באתר, לרבות שינויים בצורתו, נראותו, ,תכולתו, שירותיו, המידע שמופיע בו, ועוד.

“מידע” לעניין תקנון זה הינו – כל פרסום ו/או תוכן המופיע באתר, בין היתר אך לא רק, תמונות, חוות דעת, כתבות ונתונים אחרים, הפניות לאתרים אחרים, סקירות, תכני וידאו ו/או כל פרסום, מידע ותוכן אחר שיועמד לרשות המשתמש באתר.

ג. זכויות יוצרים, קניין רוחני ושימוש באתר

1. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי (בין היתר, סימני מסחר, סימני לוגו, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר, מידע או תצוגה המופיעים באתר, הצגה מילולית, וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא), למעט היכן שמצוין במפורש אחרת.

2. למען הסר ספק, אינך רשאי להעתיק, לאסוף, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע שהתקבל באמצעות שירותי האתר, בכל צורה שהיא ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

3. צדדים שלישיים מפרסמים באתר שירותים ומוצרים שונים (להלן: “המפרסם”). מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי המפרסם, גם אם באמצעות החברה, הינה באחריות המפרסם בלבד.

4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניינית אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

5. הינך רשאי לעשות שימוש פרטי בלבד בשירותי האתר וחל איסור מוחלט על ביצוע שימוש מסחרי. כך, נאסר עליך – המשתמש – לבצע פעולות של תיווך ו/או כל פעולה המייצרת עוברך הכנסה באמצעות האתר ו/או על ידי שימוש במידע ובתוכן האתר ללא אישור החברה מראש ובכתב.

6. רישום לאתר על ידי יצירת זהות כוזבת, לכל מטרה שהיא, אסור בהחלט.

7. הינך מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

8. במקרים של עבירה על החוק ו/או על תנאי השימוש באתר זה, כמו גם אם תתרחש בשל פעולתך ו/או מי מטעמך, הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של החברה ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צד אחר, שומרת לעצמה החברה את הזכות להשעות או לחסום את הגישה שלך לשירותי האתר ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור בסעיף זה.

9. מובהר כי על מנת למנוע העתקות מן האתר, לחברה שמורה הזכות להטביע על כל תמונה/מידע או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם באתר, סימן מים ייחודי ואת הלוגו החברה.

ד. מדיניות פרטיות

1. חלק מהשירותים שמציע האתר דורשים ממך מסירת מידע אישי (כגון: כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, הבעת העדפותיך לגבי מוצרים מסוימים, ועוד). למען הסר ספק יצוין, כי אינך מחויב במסירת פרטים אלו, אולם ללא מסירת פרטים אלו חלק משירותי האתר לא יהיו זמינים עבורך (כמו למשל, הצטרפות למועדון לקוחות).

2. לאחר פנייתך באתר לקבלת אחד מן השירותים המוצעים באתר והשארת פרטיך האישיים, עשוי המידע שהשארת לעבור לידי צדדים שלישיים.

3. בנוסף, החברה תהא רשאית להורות על מסירת המידע לצדדים שלישיים, בין היתר, במקרים כדלקמן:

3.1. בהתאם לדרישת רשויות החוק.

3.2. במקרה של ניהול הליך משפטי, זה או אחר, בינך לבין החברה.

3.3. מקום בו החברה מצאה כי שימושך באתר נועד, או נחזה ככזה, לשם ביצוע עבירה על החוק, ביצוע תרמית מכל סוג שהיא או ניסיון לביצוע עבירה.

3.4. מקום בו החברה ו/או מי מטעמה יעמדו בפני הליכים משפטיים או איום לנקיטת הליכים משפטיים בגין פעולות שאתה ביצעת באתר.

3.5. לצורך שיפור פעילות האתר על ידי צד שלישי.

3.6. במקרה של מכירת הזכויות בחברה לרבות זכויות במידע, במאגרים ובתוכן האתר, וכן במקרה של שיתוף פעולה של החברה עם צד שלישי.

4. שימושך באתר יכול להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר ו/או באתרים אחרים.

5. לחברה הרשות לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר.

6. החברה תנהל מאגר מידע בהתאם לחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

7. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי לגביך בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות.

8. במילוי פרטיך האישים באתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או צד שלישי, יעשו שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה או מהאתר או מצדדים שלישיים, שליחת SMS, וואטסאפ, דואר אלקטרוני, מתן אפשרות לרכישת שירותים או מוצרים שונים באתר ו/או באתרים אחרים, התאמה אישית של מודעות פרסומות ומוצרים שונים, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי, למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים, להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, ועוד. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (תיקון 40) וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

9. החברה רשאית לעשות שימוש באתר בעוגיות “COOKIES” (להלן: “עוגיות”), הן בעצמה והן על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר ועל ידי כך לצבור מידע אודות משתמשי האתר. השימוש בעוגיות נועד על מנת לאסוף מידע מהמחשב האישי שלך ולהשתמש בו על מנת להתאים את הפרסומות על פי תחומי העניין שלך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות פרסומות ו/או מודעות ו/או כל מסר פרסומי ו/או שיווקי אחר בכל דרך שתמצא לנכון. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצי עוגיות בידי צדדים שלישיים וביכולתך למנוע את יצירת קבצי עוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.

10.החברה רשאית לעשות שימוש באתר בכלי המחקר Analytics Google (להלן: “גוגל אנליסט”) לטובת איסוף מידע אודות השימוש באתר, לרבות מידע בדבר תדירות הגלישה באתר, עמודים שנצפו באתר, היסטוריית גלישה טרם השימוש באתר. השימוש במידע נועד לשימור ושיפור השירותים הניתנים באתר. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש בגוגל אנליסט עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של גוגל לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי  גוגל אנליסט אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של גוגל אנליסט הזמינים בכתובות:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/policies/privacy/

במידה והינך מעוניין למנוע שימוש בנתונים אודותיך כמפורט לעיל ניתן לעשות שימוש בדפדפן Analytics Opt-out Browser Add-on בכתובת:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11. הינך רשאי לעיין בעצמך, או באמצעות ב”כ או באמצעות אפוטרופוס במידע המוחזק במאגר של החברה כאמור בתקנון זה. עיון במאגר המידע יעשה באמצעות אמצעים מזהים על פי דרישת החברה. במידה ותמצא כי המידע בשלמותו או חלקים ממנו אינם נכונים, שלמים או מדויק, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן המידע כאמור.

ה. אבטחת מידע

1. החברה עושה את מירב המאמצים לשמירת המידע המופיע באתר והנשמר בשרתי האתר, לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמשים. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי לא יבוצעו פריצות לאתר וכי המידע לא ייחשף לצדדים שלישים בלתי מורשים.

2. מובהר כי בשימוש באתר הינך מקבל עליך את האפשרות כי תיתכן פריצה זו למידע או כי המידע יאבד, ולחברה ו/או כל גורם מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק במישרין ו/או בעקיפין, העלול להיגרם בשל כך.

ו. תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

ז. הודעה והסרה

1. במידה ומצאת כי פרסום כלשהו באתר הינו פוגע ו/או מפר את זכויותיך, הינך רשאי לפנות לחברה בטלפון ו/או במייל office@letsplay.co.il או בטלפון

03-654-4499 ולדווח אודות ההפרה ו/או הפגיעה. החברה מתחייבת לבחון את פנייתך בהקדם האפשרי ולהסירה או לתקנה במידה ותמצא זאת לנכון.